ThumbnailThumbnail
Large Photo
    Spouse:Gordon Won
    Country of Origin:Korea, Rep.